ประเภทของการติดต่อสื่อสาร

1.2.4 การติดต่อสื่อสารองค์กร Organization Communication

องค์การ คือ การรวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการแบ่งงานกันทำให้กับสมาชิกอย่างชัดเจนเพื่อทำงานออกมาเป็นประเภทต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน องค์กรมี 2 ประเภท คือ องค์กรปฐมภูมิ (เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ) และองค์กรทุติยภูมิ (เกิดขึ้นด้วยบทบาท หน้าที่) หรือจะแบ่งเป็น องค์กรแบบเป็นทางการ (มีรูปแบบ) และองค์กรแบบไม่เป็นทางการ (ไร้รูปแบบ) การสื่อสารองค์กรเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารองค์กรแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

  • การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ, ความมั่นคง, เป็นศูนย์รวม โดยผ่านทางสายงาน ช่องทางและกิจกรรมต่างๆ
  • การสื่อสารภายนอกองค์กร เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร, สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ โดยผ่านทางจดหมาย และสื่อต่างๆ

โดยสรุป การติดต่อสื่อสารองค์กรเป็นการสื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานโดยการสื่อสารองกรแบ่งออกเป็น 2 แบบ ครอบคลุม การสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารภายนอกองค์กร

Print Friendly, PDF & Email