อาชีพ สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิตในชุมชน

การประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล อาชีพของบุคคลในชุมชน ทำให้เกิดสินค้าและบริการต่าง ๆ ดังนี้

อาชีพของคนในชุมชนทำาให้เกิดสินค้าและบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนในชุมชน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email