อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร

อุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร

ผู้รับสารก็เช่นเดียวกัน ก็สามารถเป็นอุปสรรคได้เช่นกัน เช่น การอ่านหนังสือไม่ได้ ความพิการ หรืออื่นๆ ซึ่งได้ยกตัวอย่างได้ดังนี้

  • ขาดความรู้ในสารที่จะรับ
  • ขาดความพร้อมที่จะรับสารa
  • ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสาร
  • ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสาร
  • ผู้รับสารมีความคาดหวังในการสื่อสารสูงเกินไป
Print Friendly, PDF & Email