อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร

อุปสรรคที่เกิดจากสาร

สารเป็นเรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ก็สามารถทำให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารได้ ซึ่งจะยกตัวอย่างของอุปสรรคที่เกิดจากสารได้ดังนี้

  • สารไม่เหมาะสมกับผู้รับสาร อาจยากหรือง่ายเกินไป
  • สารขาดการจัดลำดับที่ดี สลับซับซ้อน ขาดความชัดเจน
  • สารมีรูปแบบแปลกใหม่ยากต่อความเข้าใจ
  • สารที่ใช้ภาษาคลุมเครือ ขาดความชัดเจน
Print Friendly, PDF & Email