อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร

อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสื่อ หรือช่องทาง

อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสื่อ หรือช่องทาง เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ดังจะยกตัวอย่างได้ดังนี้

  • การใช้สื่อไม่เหมาะสมกับสารที่ต้องการนำเสนอ
  • การใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดี
  • การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับระดับของการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
Print Friendly, PDF & Email