การบันทึกงานใหม่ การบันทึกงานเดิม

การบันทึกงานเดิม

การบันทึกงานเดิมที่มีอยู่แล้ว
  1. ไปที่แฟ้ม (File)
  2. เลือกที่คำสั่งบันทึก (Save)

การบันทึกงานใหม่

การบันทึกงานใหม่
การบันทึกงานใหม่
  1. ไปที่แฟ้ม (File)
  2. เลือกที่คำสั่งบันทึกเป็น (Save As)
  3. เลือกที่คำสั่งเรียกดู
  4. เลือกที่สำหรับจัดเก็บ ไดร์ว D:/
  5. ตั้งชื่อไฟล์
  6. คลิก Save

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email