ความหมายของการนำเสนอ

การนำเสนอข้อมูล (Presentation Data) เป็นการนำข้อมูลมานำเสนอ หรือแสดงให้ผู้อื่นทราบ ให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ขี้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล เช่น การนำเสนอข้อมูลในรูปบทความ, การนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง, การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพหรือแผนภูมิ

การนำเสนอข้อมูล (Presentation Data)

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email