สกุลเงินสำคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

เนื่องจากแต่ละประเทศมีความแตกต่างทางทรัพยากร เช่น ประเทศไทยสามารถปลูกข้าวได้มากและมีคุณภาพดี ประเทศซาอุดีอาระเบียไม่สามารถปลูกข้าวได้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย แต่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีทรัพยากรน้ำมันมาก ดังนั้น ทั้งสองประเทศจึงมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือมีการค้าระหว่างประเทศ ในการชำระเงินค่าซื้อขายสินค้าและบริการ นิยมที่จะชำระด้วยเงินสกุลต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

เงินที่ใช้กันอยู่ในแต่ละประเทศ เป็นสิ่งที่มีค่ามาตรฐาน ใช้ชำาระหนี้ได้ตามกฎหมาย ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและใช้เป็นหน่วยวัดมูลค่า เช่น วัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นหน่วยเงินตราที่แต่ละประเทศกำาหนดขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศเรียกว่า เงินตราในประเทศ ส่วนเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราที่ใช้อยู่ในประเทศเรียกว่า เงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน คือ หน่วยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงิน ซึ่งแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศจะใช้สกุลเงินแตกต่างกัน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email