การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

การดำเนินชีวิตของคนเราต้องพบกับปัญหามากมาย หลายปัญหาที่นักเรียนพบสามารถแก้ได้ด้วยตัวของนักเรียนเอง เช่น การลืมสิ่งของที่จะนำไปโรงเรียน การเดินทางไปโรงเรียนแล้วฝนตก นักเรียนอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเขียนข้อความเตือนไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนก่อนจะออกจากบ้านหรือบางปัญหานอกจากจะเกิดกับตัวเราแล้วยังส่งผลถึงผู้อื่นด้วย เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ เราอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการเขียนป้ายเตือนการทิ้งขยะ นอกจากนี้การใช้ชีวิตของเรายังต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้ เราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้

ปัญหาที่นักเรียนแต่ละคนพบจะมีความแตกต่างกันบางปัญหาอาจมาจากความอยากรู้อยากเห็นหรือการกำาหนดคำาถามของนักเรียนก็ได้เช่นกันปัญหาแต่ละปัญหาอาจมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ หรือ การเลือกวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคน

อาจสรุปได้ว่า การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการหาวิธีหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จนั่นเอง

Print Friendly, PDF & Email