บทบาทและความรับผิดชอบของผู้นำ

ผู้นำ คือผู้เป็นหัวหน้าผู้ที่คอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิกให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้นำในห้องเรียน คือ หัวหน้าห้องเรียน ผู้นำของหมู่บ้าน คือ ผู้ใหญ่บ้าน

ลักษณะของผู้นำที่ดี

ลักษณะของผู้นำที่ดี

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email