วัฒนธรรมด้านภาษา

ประชาชนในแต่ละภาคจะมีภาษาถิ่นที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน แตกต่างกันออกไป

ตัวอย่างของภาษาถิ่นในแต่ละภาค

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email