หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ป.2

ในการเขียนโปรแกรมมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบทั้งการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง และการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งของภาษาโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้ โดยทุกครั้งก่อนการเขียนโปรแกรมจะต้องมีการออกแบบการทำงานของโปรแกรมให้เป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้การเขียนโปรแกรมทำงานได้อย่างเป็นลำดับ อีกทั้งยังใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดหากโปรแกรมทำงานผิดพลาด ทั้งนี้สามารถฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://code.org และ https://scratch.mit.edu หรือโปรแกรม Scratch 2.0 มาติดตั้งไว้  ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบถาวรก็ได้

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1   เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2   เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3   เรื่อง สนุกกับการเขียนโปรแกรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   4   เรื่อง การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม       
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   5   เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   6   เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ให้แมวเดินลากเส้นเป็นรูปแปดเหลี่ยม
Print Friendly, PDF & Email