หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ป.4

  1. การทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นการทำงานร่วมกันที่ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยส่งออก ซึ่งมีโปรแกรมเป็นระบบปฏิบัติการที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้ใช้ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง
  2. คอมพิวเตอร์มีการทำงานตามขั้นตอน โดยการสร้างหรือเขียนลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้เขียนโปรแกรมออกแบบไว้ เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
    การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ฝึกเขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้ได้ง่าย โดยการออกแบบอัลกอริทึมเขียนโปรแกรมในการนำบล็อกคำสั่งต่าง ๆ มาวางให้ตัวละครเคลื่อนที่ตามคำสั่ง ทำให้มีความเข้าใจการ ทำงานของคอมพิวเตอร์มากขึ้น
  3. อัลกอริทึม คือ ขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ใช้อธิบายวิธีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแต่ละขั้นควรสั้น กระชับและมีความต่อเนื่องกัน ครอบคลุมการทำงาน โดยเขียนการทำงานหลัก ๆ ออกมาก่อน การให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องนั้น ต้องออกแบบอัลกอริทึมให้สมบูรณ์ แล้วจึงพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากมีส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์สามารถที่จะปรับแก้ไขอัลกอริทึมได้ สามารถออกแบบอัลกอริทึมกิจวัตรประจำวันของตนเอง แล้วนำไปเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเล่าเรื่องตามที่ออกแบบไว้
  4. การเขียนโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้เป็นโปรแกรมที่มีการตอบสนอง เมื่อผู้ใช้กระทำการใด ๆ โดยโปรแกรมจะนำข้อมูลมาประมวลผล แล้วทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจากการเขียนอัลกอริทึมที่กำหนดการทำงานหากมีข้อผิดพลาดก็สามารถปรับแก้ไขอัลกอริทึมเพื่อให้สามารถทำงานต่อได้
รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    1  เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    2  เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    3  เรื่อง รู้จักโปรแกรม Scratch
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    4  เรื่อง เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    5  เรื่อง การออกแบบการเขียนโปรแกรม Scratch   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    6  เรื่อง รู้จักอัลกอริทึม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    7  เรื่อง การเขียนอัลกอริทึม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    8  เรื่อง บอกเล่ากิจวัตรประจำวันด้วย Scratch
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    9  เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเล่าเรื่อง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  10  เรื่อง การเขียนโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11  เรื่อง สนุกกับตัวละครโต้ตอบกับผู้ใช้
Print Friendly, PDF & Email