หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี ป.1

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเป็นการใช้เมาส์ คีย์บอร์ด จอสัมผัส การเปิด-ปิด  อุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นเป็นการเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ การสร้างและจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เบื้องต้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างไฟล์และจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง โปรแกรมกราฟิก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง โปรแกรมนำเสนอ
Print Friendly, PDF & Email