ประเภทของการติดต่อสื่อสาร

1.2.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล Interpersonal Communication

การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยจะต้องสื่อสารกันระหว่าง 2-3 คน ในระยะใกล้กัน (Dyad) เห็นหน้ากัน (Face to Face) หรือไม่เห็นหน้ากันก็ได้ และมีการเข้าใจความหมายร่วมกัน (Sharing of Meaning) ทั้งในแบบของวัจนภาษา และอวัจนภาษา เพื่อให้คนได้รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่นหรือโลกภายนอก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น

บางครั้งอาจเกิดปัญหาขึ้นในการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งการแก้ไขมีหลายวิธี คือ

   – การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
   – การลดความขัดแย้งให้น้อยลง
   – การทำให้อีกฝ่ายนิ่งเฉย
   – การตำหนิ
   – การใช้กำลัง

โดยมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ดังนี้

   – ระบุปัญหา
   – เลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา
   – ทดสอบทางเลือก
   – ประเมินผลการตัดสินใจ

โดยสรุป การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) เป็นการสื่อสารที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองคนสื่อสารกันในลักษณะบุคคลต่อบุคคล อย่างมี วัตถุประสงค์ หรือเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

Print Friendly, PDF & Email