หน่วยที่ 3 อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารกันได้โดยใช้เครือข่ายขนาดใหญ่และ ครอบคลุมไปทั่วโลก เรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) มีโปรแกรมให้บริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น โปรแกรมสำหรับสื่อสารข้อมูล โปรแกรมสำหรับค้นหาข้อมูล การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจ ทำได้โดยการพิมพ์ชื่อเข้าไปได้โดยตรง แต่ถ้าเรายังไม่ทราบแหล่งข้อมูล เราอาจใช้คำสืบค้นผ่านโปรแกรมที่ใช้ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search Engine เช่น เว็บไซต์ Google โดยใช้คำค้น และเลือกข้อมูลมาใช้งานได้ การเลือกข้อมูลมาใช้งานควรพิจารณา ความน่าเชื่อถือ เปรียบเทียบข้อมูล และพิจารณาวันที่ของข้อมูลนั้นด้วย เนื่องจากข้อมูลบางอย่างอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

โครงสร้างการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรู้บนอินเทอร์เน็ต
Print Friendly, PDF & Email