หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1

1.  ข้อมูลเป็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่ข้อมูลที่เรารับเข้ามานั้นจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย เมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นข้อมูลสารสนเทศ
2.  การนำเสนอข้อมูลนับได้ว่าเป็นการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารหรือเรียกว่า การสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ส่งสาร ข่าวสารหรือข้อมูล และผู้รับสาร ซึ่งการนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้หลายแบบ เช่น การพูดคุย การสื่อสารผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ
รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล
Print Friendly, PDF & Email