แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

สันติวิธี หมายถึง วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้
ความรุนแรง หรือการไม่ตอบโต้ความรุนแรงด้วยความรุนแรง
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน

แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

มีดังต่อไปนี้
1) การกระทำอย่างสงบโดยไม่ใช้ความรุนแรง เช่น การเจรจา
ไกล่เกลี่ยเมื่อทะเลาะกับเพื่อน
2) การขจัดเงื่อนไขของความรุนแรง เช่น การดูแลไม่ให้มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา
3) สร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เช่น ความเอื้ออาทร ความห่วงใย ความใจกว้างและเปิดเผยการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุข

แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ประโยชน์ของการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
Print Friendly, PDF & Email