แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน มีด้วยกันอยู่ 5 ประการ ครอบคลุม (1) ปฏิบัติตนตามกฎหมายและกฎระเบียบของชุมชน (2) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน (3) การพัฒนาชุมชน (4) โบราณสถานและโบราณวัตถุ และ (5) การดูแลรักษาสาธารณูปโภคของชุมชน

1 ปฏิบัติตนตามกฎหมายและกฎระเบียบของชุมชน เช่น ปฏิบัติโดยการปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น ปฏิบัติโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าในชุมชน ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำของชุมชน ไม่ทำลายอากาศ โดยการปล่อยควันพิษต่าง ๆ

3 การพัฒนาชุมชน เช่น ปฏิบัติโดยสร้างสะพานข้ามคลอง การร่วมมือกันสร้างโรงเรียนในชุมชน

4 โบราณสถานและโบราณวัตถุ เช่น ไม่ขีดเขียนข้อความต่าง ๆ ในบริเวณโบราณสถาน

5 การดูแลรักษาสาธารณูปโภคของชุมชน เช่น ปฏิบัติโดยดูแลรักษาสาธารณสมบัติของสวนสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน

แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email