ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

ในการดำรงชีวิต ทุกคนต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ ซึ่งการทำงานก่อให้เกิดรายได้

ผู้มีรายได้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปเลือกซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นในการดำรงชีวิต หรือเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ให้ความสุข ความเพลิดเพลินกับผู้บริโภค

การเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

1) ราคาสินค้า ถ้าเรามีรายได้คงที่จำานวนหนึ่ง แต่สินค้ามีราคาสูงขึ้นหรือแพงขึ้น เงินที่มีอยู่ก็สามารถจะซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง และในทางตรงกันข้าม เมื่อสินค้ามีราคาลดลงหรือถูกลง

เงินที่มีอยู่ก็สามารถจะซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้น เช่น นักเรียนมีเงิน อยู่ 60 บาท ถ้าปกติข้าวผัดราคาจานละ 20 บาท นักเรียนจะซื้อข้าวผัดได้ 3 จาน หากข้าวผัดมีราคาแพงขึ้นเป็นจานละ 30 บาท นักเรียนจะซื้อข้าวผัดได้เพียง 2 จาน แต่หากข้าวผัดมีราคาถูกลงเป็นจานละ 15 บาท นักเรียนจะซื้อข้าวผัดได้มากขึ้นเป็น 4 จาน

โดยทั่วไปเมื่อสินค้าและบริการมีราคาถูกลง การบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อสินค้าและบริการมีราคาแพงขึ้น การบริโภคก็จะลดลง การลดราคาสินค้าอาจช่วยให้ขายสินค้าได้มากขึ้น

2) รายได้ของผู้บริโภค การใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปแล้วจะขึ้นอยู่กับรายได้ คือ เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น ระดับการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

3) ความพึงพอใจของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคมีความพึงพอใจสินค้าหรือบริการชนิดใดแล้ว มักจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการชนิดนั้น ถึงแม้ว่าสินค้าและบริการชนิดนั้นจะมีราคาสูงก็ตาม

4) การโฆษณาสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่มีการโฆษณาจะทำาให้ผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อ
สินค้าและบริการชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น

5) คุณภาพของสินค้าและบริการ ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้รับความคุ้มค่าสูงสุด

6) อายุของผู้บริโภค ผู้มีอายุต่างกัน ความต้องการสินค้าและบริการก็แตกต่างกัน เช่น นักเรียนต้องการซื้อเครื่องเขียน แบบเรียน ของเล่นที่เป็นประโยชน์ วัยรุ่นต้องการสินค้าประเภทแฟชั่น การให้ความบันเทิงต่าง ๆ วัยผู้ใหญ่ความต้องการสินค้าที่แสดงถึงความมั่นคง เช่น บ้าน รถยนต์ วัยผู้สูงอายุความต้องการสินค้าและบริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

7) รสนิยม คือ ความนิยมในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งแต่ละบุคคลมีความนิยมแตกต่างกัน เช่น นักเรียนชอบอ่านหนังสือนิทาน เมื่อมีหนังสือที่ชอบนักเรียนก็จะซื้อมาอ่าน ความต้องการซื้อสินค้าส่วนหนึ่งจึงมาจากความชื่นชอบหรือรสนิยมของแต่ละบุคคล

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email