การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

การจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด หมายถึง กระบวนการนําสิ่งแวดล้อมมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีใช้อย่างยั่งยืน ยาวนาน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆตามมาภายหลัง

นักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการใช้และได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่าง ๆ เป็นผู้มีส่วนทําให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเกิดการเปลี่ยนแปลงไป และท้ายที่สุดจะต้องเป็นผู้รับผลดีหรือผลร้ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

การดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นหรือชุมชนของจังหวัดตนเอง มีแนวทาง ดังนี้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญเพื่อไม่ให้เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  2. ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น โดยการดูแลรักษาและควบคุมการใช้ให้เหมาะสม
  3. ใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใช้ เพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ได้ยาวนานและยั่งยืน
  4. ออกกฎหมายควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากกฎหมายเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ผู้ใดฝ่าฝืน จะได้รับโทษ การออกกฎหมายจึงเป็นการป้องกันไม่ให้ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email