การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และประโยชน์ของการทำงานเป็นกลุ่ม

การทำงานร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพ สมาชิกภายในกลุ่มควรปฏิบัติตนดังนี้

  1. ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
  2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มและมีเหตุผล
  3. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน
  4. มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน
  5. สมาชิกในกลุ่มต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
การทำงานกลุ่มให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการทำงานกลุ่ม

  1. งานสำเร็จลุล่วง
  2. เกิดความสามัคคี
  3. เกิดความคิดสร้างสรรค์
ประโยชน์ของการทำงานกลุ่ม
ประโยชน์ของการทำงานกลุ่ม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email