การพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทาง ด้านเศรษฐกิจ

คนในชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น การซื้อขาย การกู้ยืม

คนขายผลไม้นำเงินที่ได้จากการขายผลไม้ไปฝากธนาคาร และได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารเป็นผลตอบแทน

เจ้าของร้านตัดผมกู้ยืม เงินจากธนาคารมาเปิดร้านตัดผม โดยต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร

การซื้อขาย คือ การซื้อขายสินค้าและบริการโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ผู้ซื้อจะได้รับสินค้าและบริการ ผู้ขายจะได้รับเงินเป็นการตอบแทน

คนขายอาหารซื้อผัก เนื้อสัตว์ ข้าว และเครื่องปรุงต่าง ๆ จากตลาดและนำมาปรุงเป็นอาหารขายให้กับผู้ซื้อ

แม่ค้าขายผลไม้ซื้อผลไม้จากชาวสวนและนำมาขายให้แก่คนในชุมชนชาวสวนนำเงินรายได้ที่ได้จากแม่ค้าไปใช้จ่ายในครอบครัว และจ่ายเป็นค่าแรงให้กับคนงานในสวน

การกู้ยืมเงิน คือ การยืมเงินจากบุคคลหรือสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร เพื่อนำไปลงทุนทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยพร้อมทั้งชำระเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

ชาวนากู้ยืมเงินจากธนาคาร เพื่อนำมาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยในการเพาะปลูกข้าว เมื่อจำหน่ายข้าวได้แล้ว จึงนำเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยไปคืนให้กับธนาคาร

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email