ภัยพิบัติในประเทศไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.1 ป.6/2  

ลักษณะทางกายภาพของไทยในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้เกิดลักษณะภัยพิบัติที่แตกต่างกัน และการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจะช่วยให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 5.1 ป.6/2          อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย  เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

Print Friendly, PDF & Email