ภัยพิบัติในประเทศไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.1 ป.6/2  

ตอนที่ 18.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 5.1 ป.6/2          อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย  เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

Print Friendly, PDF & Email