ความหมายของโปรแกรมประมวลผลคำ

ความหมายของการประมวลผลคำ (Word Processing)

ความหมายของการประมวลผลคำ (Word Processing) คือ เป็นการนำคำหลายๆ คำมาเรียงกันให้ใน
รูปแบบที่กำหนด ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้มีกี่ตัวอักษรต่อหนึ่งบรรทัดหรือหน้าละกี่บรรทัด กั้นระยะหน้าระยะหลังเท่าใด และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกจนกว่าจะพอใจแล้วจึงสั่งพิมพ์เอกสารนั้นๆ ออกมากี่ชุดก็ได้ โดยทุกชุดที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์จะเหมือนกันทุกประการ

ดังนั้น การประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง  การพิมพ์เอกสารโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี ชื่อว่า เวิร์ดโพรเซสเซอร์ (word processor)  ที่ความสามารถในการสร้าง  แก้ไข  เพิ่มเติม คัดลอก จัดรูปแบบเอกสาร   ตลอดจนการเก็บบันทึกเอกสารนั้นลงในสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อสามารถเรียกใช้งานในภายหลังได้  ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการทำงาน

ประเภทของโปรแกรมประมวลผลคำ

ประเภทของโปรแกรมประมวลผลคำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ครอบคลุม (1) เวิร์ดโพรเซสเซอร์ และ (2)  เทกซ์อิดิเตอร์

1.  เวิร์ดโพรเซสเซอร์   (Word Processor) เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการทำงานด้านพิมพ์เอกสารที่มีความสามารถสูง เช่น  การใส่ภาพกราฟิก (Graphic) หรือชาร์ต (Chart) ลงในเอกสาร การสร้างตาราง การจัดหน้าเอกสารแบบคอลัมน์ระบบอัตโนมัติ โดยมีชนิดและขนาดของตัวอักษร (Font) ให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบ ตัวอย่างของโปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์   ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด Word Processor

2.  เทกซ์อิดิเตอร์   (Text Editors) เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการพิมพ์และแก้ไขเอกสารแบบธรรมดา เช่น การใช้ตัวหนา (Bold) การใช้ตัวเอียง (Italics)  โดยมีชนิดและขนาดของตัวอักษรให้เลือกใช้แต่ไม่มากเท่ากับโปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์  สามารถพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร จัดเก็บบันทึก และสั่งพิมพ์งานที่ทำนั้นออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ตัวอย่างของเทกซ์อิดิเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม  WordPad,   โปรแกรม   NotePad

โปรแกรม   NotePad
Print Friendly, PDF & Email