หน่วยการเรียนรู้ที่  3 การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ป.4

  1. การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อที่ต้องการ เมื่อพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดอาจใช้วิธีการจดบันทึก ถ่ายภาพหรือบันทึกเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์การรวบรวมข้อมูลมีความสำคัญทำให้ข้อมูลที่ได้เป็นระบบมากขึ้นการรวบรวมข้อมูลที่ดีควรฏิบัติ
    ตามขั้นตอน โดยเริ่มจากการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลนี้อาจใช้วิธีเปรียบเทียบ เรียงลำดับ จัดกลุ่ม ถ้ามีข้อมูลหลายประเภทอาจนำข้อมูลประเภทเดียวกันจัดไว้กลุ่มเดียวกันถ้ามีข้อมูลในลักษณะตัวเลขอาจใช้ตัวเลขเรียงลำดับของข้อมูลเพื่อให้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย
  2. การนำเสนอข้อมูลสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบหลายลักษณะ เมื่อต้องการนำข้อมูลที่ได้มาจะต้องประมวลผล และเลือกวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอข้อมูลอาจใช้วิธีการบอกเล่าทำเอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานและเทคโนโลยีที่มี
  3. ซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนและนำคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้มากมาย ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานเอกสาร สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ดในการแก้ปัญหา ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคิดคำนวณ ใช้สร้างตารางสร้างกราฟ และแผนภูมิ ในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล
  4. การใช้คอมพิวเตอร์ควรใช้อย่างเหมาะสม เพราะหากใช้งานไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีในด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านค่าใช้จ่าย
รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    1  เรื่อง การรวบรวมข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    2  เรื่อง วิธีการรวบรวมข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    3  เรื่อง รูปแบบการนำเสนอข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    4  เรื่อง การออกแบบรูปแบบการนำเสนอ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    5  เรื่อง ซอฟต์แวร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    6  เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    7  เรื่อง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    8  เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    9  เรื่อง ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์
Print Friendly, PDF & Email