การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

การดำเนินการต่าง ๆ ในชีวิตของเรา บางเรื่องราวสามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธีแต่ละวิธีจะมีประสิทธิภาพต่างกัน เช่น การเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง การโดยสารรถประจำทาง ในบางจังหวัดมีรถหลายสาย แต่ไปจุดหมายปลายทางเดียวกันได้รถแต่ละสายจะวิ่งเส้นทางไม่เหมือนกัน มีจุดจอดไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราต้องเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับการเดินทางของเรา

รถยนต์แต่ละคันอาจวิ่งด้วยความเร็วไม่เท่ากัน รถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หมายความว่า 1 ชั่วโมงจะวิ่งไปได้ 50 กิโลเมตรถ้าระยะทาง 100 กิโลเมตรจะใช้เวลาวิ่ง 2 ชั่วโมง

รถยนต์ A วิ่งด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถยนต์ B วิ่งด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางจากต้นทางไปถึงปลายทางของรถยนต์ทั้ง 2 คันเท่ากัน คือ 400 กิโลเมตร และเส้นทางของรถยนต์ B มีจุดจอด P โดยรถยนต์ทุกคันที่ผ่านจุดนี้จะต้องจอดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง การหาเวลาที่รถยนต์ทั้ง 2 คัน ต้องเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางจะทำได้ดังนี้

รถยนต์ A ไม่มีจุดจอดใช้เวลาเท่ากับ 400 กิโลเมตร / 50 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง = 8 ชั่วโมง

รถยนต์ B มีจุดจอดหนึ่งจุดใช้เวลาวิ่งจากจุดต้นทางไปยังจุดจอดเท่ากับ 300 / 100 = 3 ชั่วโมง ใช้เวลาจอด 1 ชั่วโมง ใช้เวลาวิ่งจากจุดจอดไปยังปลายทางเท่ากับ 100 / 100 = 1 ชั่วโมง
ดังนั้นเวลาที่รถยนต์Bวิ่งจากจุดต้นทางไปยังปลายทาง คือ 3+1+1 = 5 ชั่วโมง

การแก้ปัญหาในบางเรื่องที่มีความซับซ้อนต้องมีการทำซ้ำหลายๆครั้ง เราอาจนำเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์มาใช้งานได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้ดีและทำงานตามโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง โดยอาจเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับงานมาใช้หรือเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเอง ซึ่งการออกแบบโปรแกรมนั้นจะต้องออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาให้ครบถ้วนทุกกรณี เช่น การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณเวลาที่ใช้ในการเดินทาง โดยให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลระยะทางกับความเร็วในการเดินทางเข้าไปแล้วให้คอมพิวเตอร์คำนวณเวลาที่ต้องใช้ออกมา

ในการออกแบบโปรแกรมนั้นจะต้องรับข้อมูลทั้ง 2 ค่าเข้ามาเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์และเมื่อประมวลผลจะเก็บไว้ในหน่วยความจำเช่นกัน โดยข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บไว้ในตัวแปร ถ้าให้ตัวแปร S แทนระยะทาง ตัวแปร V แทนความเร็วและตัวแปร T แทนเวลา การประมวลผลสามารถเขียนวิธีการได้ดังนี้

การดำเนินการต่าง ๆ ในชีวิตของเราบางเรื่องราวสามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธี แต่ละวิธีจะมีประสิทธิภาพต่างกัน บางเรื่องราวมีความซับซ้อนต้องมีการแก้ปัญหาซํ้าหลาย ๆ ครั้งปัญหานั้นจึงจะสำเร็จ

คำนวณการเดินทาง

รถประจำทาง 2 คัน ต้องเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทาง มีระยะทางเท่ากัน คือ 180 กิโลเมตร โดยจะใช้คนละเส้นทางกัน ในแต่ละเส้นทางจะมีจุดจอด P รถต้องจอด 20 นาที และจุดจอด W รถต้องจอด 15 นาที รถคันที่ 1(เส้นทางสีน้ำเงิน) วิ่งด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถคันที่ 2 (เส้นทางสีแดง) วิ่งด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีเส้นทาง ดังภาพ

  • รถประจำทางคันที่ 1 ใช้เวลาเดินทางเท่าไร
  • รถประจำทางคันที่ 2 ใช้เวลาเดินทางเท่าไร
  • รถประจำทางคันใดไปถึงปลายทางได้เร็วที่สุด และเร็วกว่ากี่นาที

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email