การทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำตามเงื่อนไข (Decision)

จุดประสงค์ที่คาดหวัง

อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้

https://www.youtube.com/watch?v=rPEDLxOmtaE

Print Friendly, PDF & Email