วิทยาการคำนวณ ป. 2

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างง่าย

ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนจะต้องเจอปัญหามากมาย ซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เมื่อเจอปัญหาทุกคนย่อมต้องหาทางแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จ ซึ่งการใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และประหยัดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ในการเขียนโปรแกรมมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบทั้งการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง และการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งของภาษาโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้ โดยทุกครั้งก่อนการเขียนโปรแกรมจะต้องมีการออกแบบการทำงานของโปรแกรมให้เป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้การเขียนโปรแกรมทำงานได้อย่างเป็นลำดับ อีกทั้งยังใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดหากโปรแกรมทำงานผิดพลาด ทั้งนี้สามารถฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://code.org และ https://scratch.mit.edu หรือโปรแกรม Scratch 2.0 มาติดตั้งไว้  ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบถาวรก็ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

ในการทำงานบางอย่างในชีวิตประจำวันอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และลดเวลาในการทำงานลงได้ อีกทั้งยังมีความถูกต้องแม่นยำ เช่น การพิมพ์รายงาน การวาดภาพ การจัดการไฟล์งานต่าง ๆ และการนำเสนองาน ซึ่งสามารถนำซอฟต์แวร์ โปรแกรมระบายสี โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ เข้ามาช่วยในการทำงานได้

หน่วยการเรียนรู้ที่  4 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีกับสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในการใช้นั้น ผู้ใช้จะต้องใช้อย่างปลอดภัย โดยต้องคำนึงถึงอันตรายจากการใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เพื่อป้องกัน ผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และการใช้งานบางอย่างอาจต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น ผู้ใช้ต้องใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้นานมากขึ้น

กิจกรรมการเรียนการสอน / ใบงาน

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

แบบทดสอบก่อนเรียน

  1. การแก้ปัญหาเบื้องต้น
  2. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
  3. การหารูปแบบของปัญหาอย่างง่าย

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

แบบทดสอบก่อนเรียน

  1. การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
  2. การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
  3. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วย Code.org

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้เรื่องที่ศึกษาวิธีการประเมินจำนวนชั่วโมง
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาเบื้องต้นตรวจใบงานที่ 1.1.1 เรื่อง แก้ปัญหากันดีกว่า 1
การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา1. ตรวจใบงานที่ 1.2.1 เรื่อง การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา
2. ตรวจใบงานที่ 1.2.2 เรื่อง การเขียนผังงาน
2
การหารูปแบบของปัญหาอย่างง่ายประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) กิจกรรมการแก้ปัญหา1
แบบทดสอบหน่วยที่ 1
การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ1. ตรวจใบงานที่ 2.1.1 เรื่อง การหาเส้นทาง
2. ประเมินการนำเสนอผลงาน
1
การตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม1. ตรวจใบงานที่ 2.2.1 เรื่อง การตรวจหาข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม
2. ประเมินการนำเสนอผลงาน
1
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วย Code.org1. ตรวจใบงานที่ 2.3.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Code.org
2. ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) กิจกรรมการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
1
การจัดไฟล์อย่างมีระบบการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดไฟล์อย่างมีระบบ
2. ตรวจใบงานที่ 3.1.1 เรื่อง วาดภาพตัวฉัน
2
การแก้ไขตกแต่งเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำ1. ตรวจใบงานที่ 3.2.1 เรื่อง การสร้างนิทาน
2. ประเมินการนำเสนอผลงาน
2
การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมนำเสนอประเมินการนำเสนอผลงาน1
การจัดการกับไฟล์ตรวจใบงานที่ 3.4.1 เรื่อง การจัดหมวดหมู่ข้อมูล1
การลบและการเปลี่ยนชื่อ1. ตรวจใบงานที่ 3.5.1 เรื่อง การลบไฟล์และโฟลเดอร์
2. ตรวจใบงานที่ 3.5.2 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
1
การจัดเรียงและแยกประเภทไฟล์1. ตรวจใบงานที่ 3.6.1 เรื่อง การจัดเรียงไฟล์
2. ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) กิจกรรมการจัดการไฟล์อย่างมีระบบ
1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยรู้จักข้อมูลส่วนตัว1. ตรวจใบงานที่ 4.1.1 เรื่อง มารู้จักข้อมูลส่วนตัว
2. ตรวจใบงานที่ 4.1.2 เรื่อง ข้อมูลส่วนตัวของเรา
1
อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวตรวจใบงานที่ 4.2.1 เรื่อง อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว1
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีตรวจใบงานที่ 4.2.1 เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี1
การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีตรวจใบงานที่ 4.4.1 เรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์1
การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม1. ตรวจใบงานที่ 4.5.1 เรื่อง ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
2. ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
1

Print Friendly, PDF & Email