อันตรายจากการใช้งาน

คลิปการสอน

ในยุคปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจะทำงานร่วมกัน เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายมีทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในบ้านหรือในโรงเรียนรวมไปถึง เครือข่ายขนาดใหญ่ เช่น อินเทอร์เน็ต ดังนั้น การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกันนี้ อาจมีผู้ไม่หวังดีกำลังเข้าถึงอุปกรณ์ของเราอยู่

บุคคลที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำ หรือที่เรียกว่า พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการใช้งาน และมีความระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และใช้งานได้อย่างปลอดภัย

พลเมืองดิจิทัล หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำา มีความรับผิดชอบในการใช้งาน และมีความระมัดระวัง ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และใช้งาน ได้อย่างปลอดภัย

ตัวอย่าง เหมี่ยวอ่านข้อความบนอินเทอร์เน็ตพบว่ามีคนที่ไม่รู้จักนัดให้พบกันที่สวนหน้าโรงเรียนจากนั้นคน ๆ นั้น ก็แอบมาขโมยกระเป๋าเงินของเหมี่ยวไป

อันตรายจากการใช้งาน

อันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้แก่ มัลแวร์หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข่าวปลอมที่เผยแพร่กัน ผ่านเครืือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับผลกระทบ เช่น การเข้าเว็บไซต์ที่มีมัลแวร์ทำาให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์นั้นไปด้วย ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำางานช้า และมีข้อมูลบางส่วนหายไป

เมื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกัน ข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูล ภาพ เสียงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจมีผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ได้ และสามารถคัดลอก ทำซ้ำ และเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตนเองและหน่วยงานได้

การใช้พื้นที่สาธารณะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคล ปฏิบัติตามกฎ กติกา และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ และข้อมูลที่เผยแพร่ ออกไปด้วย การนำข้อมูลจากผู้อื่นมาใช้งานควรอ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ เพื่อให้เกียรติเจ้าของข้อมูล

ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่ เช่น การได้รับข้อมูล ที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การใช้งานจะต้องระมัดระวัง ไม่ควรสร้างข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลที่เป็นอันตราย และไม่ควรเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในอุปกรณ์สารสนเทศ นอกจากนี้ ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายอาจรุนแรงถึงขั้น ทำาให้ระบบซอฟต์แวร์มีปัญหาได้เช่นกัน

ปัจจุบันการสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถแทรกภาพหรือข้อมูลอื่น ๆ ได้มากมาย บางครั้งผู้ที่มาติดต่อกับเราอาจไม่ใช้ภาพจริง หรือสิ่งที่เราเห็น บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับของจริงไม่เหมือนกัน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะนี้จึงควรต้องระมัดระวัง

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email