อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร

อุปสรรคในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่ทำให้การสื่อสารไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของผู้สื่อสาร และผู้รับสาร อุปสรรคในการสื่อสารอาจเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการสื่อสาร ดังนั้นอุปสรรค ในการสื่อสารจากองค์ประกอบต่าง ๆ ครอบคลุม 1 อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร 2. อุปสรรคที่เกิดจากสื่อ 3. อุปสรรคที่เกิดจากช่องทางการสื่อสาร และ 4. อุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร

อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร

อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุประกอบกัน โดยจะยกตัวอย่างอุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร ได้่แก่

  1.  ผู้ส่งสารขาดความรู้ความเข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ต้องการจะสื่อ
  2.  ผู้ส่งสารใช้วิธีการถ่ายทอดและการนำเสนอที่ไม่เหมาะสม
  3.  ผู้ส่งสารไม่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี และไม่เหมาะสม
  4.  ผู้ส่งสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการส่งสาร
  5.  ผู้ส่งสารขาดความพร้อมในการส่งสาร
  6.  ผู้ส่งสารมีความบกพร่องในการวิเคราะห์ผู้รับสาร
Print Friendly, PDF & Email