การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

คลิปการสอน

การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล หมายถึง การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ผ่านการกำหนดรหัสผ่าน หรือการปิดสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นข้อมูลนั้นๆ การกำหนดขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญและหน้าที่การทำงานของแต่ละบุคคล

การใช้เว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เราสามารถกำหนดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ เช่น กำหนดให้บุคคลทั่วไปสามารถเห็นข้อมูลได้หรือให้บุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่สามารถมองเห็นข้อมูลได้ ดังนั้น ผู้ใช้ควรปรับปรุงคุณสมบัติเหล่านี้ให้เหมาะสมกับการใช้งานซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์บางเว็บไซต์สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานได้

การใช้งานโดยการลงทะเบียนและมีรหัสผ่านจะทำให้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น โปรแกรม Scratch เมื่อลงทะเบียนและเข้าใช้โดยการใช้บัญชีและรหัสผ่านที่สร้างขึ้น จะทำให้บันทึกข้อมูลหรือโปรแกรมที่สร้างขึ้นเก็บไว้ในระบบได้เว็บไซต์ http://code.org ถ้าลงทะเบียนจะทำให้สามารถบันทึกขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาไว้แล้ว ทำให้สามารถมาใช้งานต่อในภายหลังได้ เว็บไซต์ Google ถ้าเข้าใช้โดยมีรหัสผ่านจะทำให้บริการต่าง ๆ รวมอยู่ในบัญชีเดียวกันและเข้าถึงผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นบัญชีเดียวกันได้

แบบทดสอบ

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email