การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

นักเรียนสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้

1. มีความประหยัด อดออม ใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็น

การเลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ซื้ออาหาร หรือ ใช้จ่ายสิ่งต่าง ๆ ต้องเลือกใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็น โดยยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล ซื่อตรง และไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่น ร้านเครื่องเขียน มีกล่องดินสอแบบใหม่มาวางขาย นักเรียนมีกล่องดินสออยู่แล้ว ถึงแม้จะไม่สวยงาม ไม่ใหม่ แต่ก็ยังใช้งานได้ นักเรียนจึงควรมีความพอใจ และมีความซื่อสัตย์ ไม่หยิบฉวยเอามาเป็นของตนเอง

2. รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ควรรับประทานอาหารให้พอดี และรับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้ง

3. ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้นำกลับ มาใช้ใหม่ เช่น ซ่อมแซมเครื่องแต่งกายที่ชำรุด เพื่อนำมาใช้ได้ใหม่โดยไม่ต้องซื้อ

4. การช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น รู้จัก มีน้ำใจช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นตามกำลัง ความสามารถของตนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email