หน่วยการเรียนรู้ที่  1 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย

ในการดำรงชีวิตจะต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซึ่งจะต้องใช้เหตุผล เงื่อนไข กฎเกณฑ์ วิธีการ และการใช้อัลกอริทึมในการเรียงลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหา รวมถึงการใช้เกมการแก้ปัญหาเพื่อฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาอีกด้วย

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1 เรื่อง การแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2 เรื่อง อัลกอริทึม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3 เรื่อง เกมการแก้ปัญหา
Print Friendly, PDF & Email