อัลกอริทึม (Algorithm) 

จุดประสงค์ที่คาดหวัง

ใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม

ถ้าให้อธิบาย ขั้นตอนการทอดไข่เจียว ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง? นักเรียนจะมีวิธีการอธิบายอย่างไร

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการ ต้องทำการแยกแยะระบบว่าเป็นข้อมูลเข้าหรือออก ดังนี้

  1. อะไรเป็นข้อมูลเข้า (Input)
  2. วิธีการประมวลผลที่จะนำมาซึ่งคำตอบ (Process)
  3. อะไรเป็นข้อมูลออก (Output)

อัลกอริทึม (Algorithm) คือ แนวคิดอย่างมีเหตุผลที่ผู้เขียนโปรแกรมใช้ในการอธิบายวิธีการอย่างเป็นขั้นตอน ตามลำดับในการที่จะพัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงานและความถูกต้องในแต่ละขั้นตอน ช่วยให้วิเคราะห์ระบบว่า อะไรเป็นข้อมูลเข้า (Input) วิธีการประมวลผลที่จะนำมาซึ่งคำตอบ (Process) และ อะไรเป็นข้อมูลออก (Output) เพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Print Friendly, PDF & Email