การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch

จุดประสงค์ที่คาดหวัง

อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ของโปรแกรม Scratch ได้

คลิปการสอนออนไลน์ในช่อง Youtube

Print Friendly, PDF & Email