วิทยาการคำนวณ ม.1

ตัวชี้วัด

ว4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง
ว4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
ว4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิประมวลผล ประเมินผล นำสนอข้อมูล และสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
ว4.2 ม.1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง

หน่วยที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม

แบบทดสอบก่อนเรียน

  1. แนวคิดเชิงนามธรรม
  2. อัลกอริทึมเบื้องต้น
  3. การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียนฃ

หน่วยที่ 2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แบบทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 การจัดการข้อมูล สารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

แบบทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

Print Friendly, PDF & Email