วิทยาการคำนวณ ป.1

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1

กิจกรรมการเรียนการสอน ใบงาน

ตัวชี้วัด

  1. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
  2. แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
  3. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
  4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

ภาคเรียนที่ 1

การใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้น

แบบทดสอบก่อนเรียน

  1. การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น
  2. การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

แบบทดสอบก่อนเรียน

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา

วิธีการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาอย่างง่าย        

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

ภาคเรียนที่ 2

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แบบทดสอบก่อนเรียน

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ข้อปฏิบัติการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

Print Friendly, PDF & Email