ตัวชี้วัด วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1 – ม.3

 ประถมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน ง3.1

ป.1/1   บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

ป.1/2   บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 ประถมศึกษาปีที่ 2

มาตรฐาน  ง3.1

ป.2/1   บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้

ป.2/2   บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล

ป.2/3   บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

 

 ประถมศึกษาปีที่ 3

มาตรฐาน  ง3.1

ป.3/1   ค้นหาข้อมูล อย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ

ป.3/2   บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐาน  ง3.1

ป.4/1   บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.4/2   บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

ป.4/3   บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

ป.4/4   ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการทำงาน

ป.4/5   สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 5

มาตรฐาน  ง3.1

ป.5/1   ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่สนใจและ  เป็นประโยชน์  จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ป.5/2   สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ

 

 

 ประถมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐาน  ง3.1

ป.6/1   บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ป.6/2   ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

ป.6/3   เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ป.6/4   นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดย เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ป.6/5   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก  และความรับผิดชอบ

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน  ง3.1

ม.1/1   อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ม.1/2   อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.1/3   ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มาตรฐาน  ง3.1

ม.2/1   อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ม.2/2   อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.2/3   ค้นหาข้อมูล   และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ม.2/4   ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มาตรฐาน  ง3.1

ม.3/1   อธิบายหลักการทำโครงงานที่มี  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.3/2   เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ม.3/3   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

ม.3/4   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ ความรับผิดชอบ

 

DOWNLOAD COMP

Print Friendly, PDF & Email