การงานอาชีพ ป.5

ภาคเรียนที่ 1

ตัวชี้วัดเก็บคะแนน

    ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว   

ตัวชี้วัดรายละเอียดคะแนน
ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงานขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหหนึ่งของการปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางไว้ เช่น การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน35
ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิด สร้างสรรค์ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การจัดเก็บเอกสารสำคัญ
การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว
ความคิดสร้างสรรค์มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ
ความประณีตเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
45
ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว10
ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าการมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เป็นคุณธรรมในการทำงาน
10

หน่วยที่ 1 ดูแลเสื้อผ้า

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การดูแลเสื้อผ้า
 2. การซักและการพับเสื้อผ้า
 3. การรีดเสื้อผ้า

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 จัดเก็บให้ดี

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. สมบัติส่วนตัว
 2. เอกสารสำคัญ

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 ห้องครัว

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การจัดห้องครัว
 2. การจัดโต๊ะอาหาร
 3. การจัดตู้เย็น

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 4 ห้องน้ำ

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. ห้องน้ำและห้องส้วม

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

ภาคเรียนที่ 2

ตัวชี้วัดเก็บคะแนน

    ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว   

ตัวชี้วัดรายละเอียดคะแนน
ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงานขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหหนึ่งของการปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอนที่วางไว้ เช่น การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน25
ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิด สร้างสรรค์ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การจัดเก็บเอกสารสำคัญ
การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว
ความคิดสร้างสรรค์มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ
ความประณีตเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน
35
ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว10
ง 1.1 ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าการมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เป็นคุณธรรมในการทำงาน
10

ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ตัวชี้วัดรายละเอียดคะแนน
ง 2.1 ป.5/1 สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ค้าขาย เกษตรกรรม รับจ้าง รับราชการ พนักงานของรัฐ อาชีพอิสระ10
ง 2.1 ป.5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพความแตกต่างของอาชีพ ได้แก่ รายได้ ลักษณะงาน ประเภทกิจการ
ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ เช่น ทำงานไม่เป็นเวลา การยอมรับนับถือจากสังคม มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง
10

หน่วยที่ 5 ซ่อมแซมของใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. ซ่อมแซมของใช้

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 6 วัสดุเหลือใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การวางแผนงานประดิษฐ์
 2. การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้

กิจกรรม หน่วยที่ 6 มี 4 ข้อ 15 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 7 การปลูกพืช

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การปลูกพืชผักขาดขาวปลี
 2. การปลูกพืชลงกระถาง มะม่วงหาว มะนาวโห่
 3. การทำน้ำหมักชีวภาพ

กิจกรรม หน่วยที่ 7 การปลูกพืช มี 9 ข้อ 25 คะแนน

แบบทดสอบหล้งเรียน

หน่วยที่ 8 บัญชีครัวเรือน

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. บัญชีครัวเรือน

กิจกรรม หน่วยที่ 8 มี 5 ข้อ 20 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 9 อาชีพในชุมชน

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. อาชีพในชุมชน

กิจกรรม หน่วยที่ 9 มี 5 ข้อ 20 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาค (30คะแนน)

Print Friendly, PDF & Email