64 ทัศนศิลป์ ป.6

กำหนดการสอน

สาระทัศนศิลป์

หน่วยครั้งที่ เรื่อง วันที่
สวยงามด้วยความสมดุล 1 สวยงามด้วยความสมดุล 3 กรกฎาคม 2564
สีตรงข้ามก็งามได้ 2สีตรงข้ามก็งามได้ 10 กรกฎาคม 2564
2 มิติสู่ 3 มิติ 32 มิติสู่ 3 มิติ 17 กรกฎาคม 2564
ปั้นแต่งเติม เพิ่มและลด 4 ปั้นแต่งเติม เพิ่มและลด 24 กรกฎาคม 2564
ภาพนี้มีความหมาย 5ภาพนี้มีความหมาย 31 กรกฎาคม 2564
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 6 ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 7 สิงหาคม 2564

สาระดนตรี

หน่วยครั้งที่ เรื่อง วันที่
สวยงามด้วยความสมดุล 7องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต14 สิงหาคม 2564
เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล8เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล21 สิงหาคม 2564
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี9เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี28 สิงหาคม 2564
หลักการร้องเพลง10 หลักการร้องเพลง4 กันยายน 2564

สาระทัศนศิลป์

หน่วยที่ 1 สวยงามด้วยความสมดุล (4 ชั่วโมง)

หลักการจัดขนาดสัดส่วน ความสมดุล รูปและพื้นที่ว่าง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์

หน่วยที่ 2  สีตรงข้ามก็งามได้ (4 ชั่วโมง)

    สีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติ สีคู่ตรงข้ามทำให้ผู้ที่มองเห็นเกิดความรู้สึกขัดแย้งแต่วิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมจะทำให้ผลงานทัศนศิลป์มีความโดดเด่นสวยงามและน่าสนใจ

หน่วยที่ 3  2 มิติ สู่ 3 มิติ (12 ชั่วโมง)

        การวาดภาพ 2 มิติ ให้เป็นภาพ 3 มิติ จำเป็นต้องใช้เส้นอย่างถูกต้องและมีการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้สร้างงานทัศนศิลป์ต้องรู้และเข้าใจเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้มีความลงตัว และสามารถนำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้มีความแปลกใหม่ได้อย่างเหมาะสม

หน่วยที่ 4  ปั้นแต่งเติม เพิ่มและลด (8 ชั่วโมง)

        หลักการเพิ่มและลดเป็นสิ่งสำคัญในงานปั้น เมื่อนักเรียนต้องการปั้นสิ่งใด ๆ นักเรียนควรกำหนดภาพสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในใจก่อน แล้วจึงลงมือปั้นโดยเพิ่มและลดวัสดุที่นำมาปั้นให้เกิดเป็นรูปทรงที่ต้องการ

หน่วยที่ 5  ภาพนี้มีความหมาย (8 ชั่วโมง)

การสร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิด หรือเล่าเรื่องราวต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการจัดลำดับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอประกอบการใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการวาด

หน่วยที่ 6  ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต (3 ชั่วโมง)

     งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เป็นงานที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ความเชื่อในศาสนา วัฒนธรรมในท้องถิ่น ทุกผลงานที่ออกมาจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ

สาระดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1        เรื่อง  องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีตดนตรีและศัพท์สังคีต

ความรู้เรื่ององค์ประกอบของดนตรีและศัพท์สังคีตจะทำให้เราเข้าใจบทเพลงง่ายขึ้น จึงควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2        เรื่อง  เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล

เครื่องดนตรีไทยและสากลมีรูปร่างลักษณะและบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงแตกต่างกันแต่เมื่อนำมาบรรเลงร่วมกันจะทำให้เกิดเป็นบทเพลงที่ไพเราะน่าฟัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3        เรื่อง  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี

การเรียนรู้เกี่ยวกับโน้ตเพลง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในบทเพลงจะทำให้อ่านโน้ตเพลงได้เข้าใจและเขียนโน้ตเพลงได้ และยังทำให้เข้าใจจังหวะและทำนองของบทเพลงด้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4        เรื่อง  หลักการร้องเพล

ผู้ขับร้องเพลงต้องมีการฝึกฝนการร้องเพลงอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร้องเพลงได้ไพเราะและตรงตามจังหวะและทำนองทำให้บทเพลงมีความไพเราะน่าฟัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5        เรื่อง  การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง

การวิเคราะห์บทเพลงโดยอาศัยหลักการฟังเพลง จะทำให้ผู้ฟังสามารถวิเคราะห์เพลง เข้าใจความหมายของบทเพลงและองค์ประกอบของบทเพลงมากขึ้น และทำให้เกิดความซาบซึ้งหรือสนุกสนานไปกับจังหวะทำนองและอารมณ์ของบทเพลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6        เรื่อง  วิวัฒนาการดนตรีไทย

ดนตรีไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าและอยู่คู่กับคนไทยมาแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่  สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทุกคนควรร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

สาระนาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    เรื่อง  นาฏศิลป์สร้างสรรค์

การประดิษฐ์ท่าทางและออกแบบอุปกรณ์การแสดงพื้นเมืองจะทำให้การแสดงดูสวยงามและน่าสนใจ แสดงให้เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง  นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย

นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมการแสดงนาฏศิลป์เข้าใจการแสดงได้ง่ายขึ้น ทำให้การแสดงมีความสวยงาม น่าสนใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง  การแสดงนาฏศิลป์และละคร

การแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครต่าง ๆ เป็นการแสดงที่มีความสวยงามเป็นศิลปะที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ทุกคนควรร่วมมือกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร

การชมการแสดงที่ดี  ผู้ชมการแสดงมีมารยาทและมีหลักในการชมการแสดงที่ดีจะทำให้ผู้ชมได้ซาบซึ้งและเข้าใจการแสดงมากขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร

บุคคลที่ได้รับหน้าที่งานนาฏศิลป์และละครจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่เท่านั้น และทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพราะจะทำให้การแสดงมีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่รับชม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย

นาฏศิลป์และละครไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีมาแต่อดีต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทย เราคนไทยทุกคนจึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

Print Friendly, PDF & Email