• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

64 ทัศนศิลป์ ป.6

หน่วยที่ 1 สวยงามด้วยความสมดุล (4 ชั่วโมง)

หลักการจัดขนาดสัดส่วน ความสมดุล รูปและพื้นที่ว่าง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างงานทัศนศิลป์

หน่วยที่ 2  สีตรงข้ามก็งามได้ (4 ชั่วโมง)

    สีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติ สีคู่ตรงข้ามทำให้ผู้ที่มองเห็นเกิดความรู้สึกขัดแย้งแต่วิธีการใช้สีคู่ตรงข้ามที่เหมาะสมจะทำให้ผลงานทัศนศิลป์มีความโดดเด่นสวยงามและน่าสนใจ

หน่วยที่ 3  2 มิติ สู่ 3 มิติ (12 ชั่วโมง)

        การวาดภาพ 2 มิติ ให้เป็นภาพ 3 มิติ จำเป็นต้องใช้เส้นอย่างถูกต้องและมีการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้สร้างงานทัศนศิลป์ต้องรู้และเข้าใจเพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้มีความลงตัว และสามารถนำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานให้มีความแปลกใหม่ได้อย่างเหมาะสม

หน่วยที่ 4  ปั้นแต่งเติม เพิ่มและลด (8 ชั่วโมง)

        หลักการเพิ่มและลดเป็นสิ่งสำคัญในงานปั้น เมื่อนักเรียนต้องการปั้นสิ่งใด ๆ นักเรียนควรกำหนดภาพสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในใจก่อน แล้วจึงลงมือปั้นโดยเพิ่มและลดวัสดุที่นำมาปั้นให้เกิดเป็นรูปทรงที่ต้องการ

หน่วยที่ 5  ภาพนี้มีความหมาย (8 ชั่วโมง)

การสร้างแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิด หรือเล่าเรื่องราวต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการจัดลำดับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอประกอบการใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการวาด

หน่วยที่ 6  ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต (3 ชั่วโมง)

     งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น เป็นงานที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ความเชื่อในศาสนา วัฒนธรรมในท้องถิ่น ทุกผลงานที่ออกมาจึงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ

Print Friendly, PDF & Email