ตัวชี้วัด วิชาการงานอาชีพ ป.1 – ม.3

ประถมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน ง1.1

ป1/1   บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป1/2   ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป1/3   ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

มาตรฐาน  ง1.1

ป2/1    บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ป 2/2    ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือใน การทำงานอย่าง    เหมาะสมกับงานและประหยัด

ป2/3    ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

มาตรฐาน ง2.1

ป 2/1 บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

ป 2/2  สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล

ป 2/3  นำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ ที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่าย

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

มาตรฐาน  ง1.1

ป3/1   อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัวและส่วนรวม

ป3/2   ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน

ป3/3   ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน  ง2.1

ป3/1   สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล

ป3/2   เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต ประจำวันอย่างสร้างสรรค์

ป3/3   มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

มาตรฐาน  ง1.1

ป4/1   อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ป4/2   ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ  และซื่อสัตย์

ป4/3   ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน

ป4/4   ใช้พลังงานและทรัพยากร  ในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า

มาตรฐาน  ง4.1

ป4/1   อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

มาตรฐาน  ง1.1

ป5/1   อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ป5/2   ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ป5/3   ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

ป5/4   มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

มาตรฐาน  ง2.1

ป5/1   อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของ เทคโนโลยี

ป5/2   สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา   หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการ ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล

ป5/3   นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

ป5/4   มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๒  ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

ป5/5   เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ สิ่งของเครื่องใช้ ด้วยการแปรรูป   แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

มาตรฐาน  ง4.1

ป5/1   สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน

ป5/2   ระบุความแตกต่างของอาชีพ

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐาน  ง1.1

ป6/1   อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป6/2   ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน

ป6/3   ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

มาตรฐาน  ง2.1

ป6/1   อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี

ป6/2   สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา  หรือความต้องการรวบรวมข้อมูล   เลือกวิธีการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด   ลงมือสร้าง และ ประเมินผล

ป6/3   นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

มาตรฐาน  ง4.1

ป6/1   สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ

ป6/2   ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มาตรฐาน ง1.1

ม.1/1   วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน

ม.1/2   ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ

ม.1/3   ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ง4.1

ม1/1    อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ

ม.1/2   มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

ม.1/3   เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มาตรฐาน ง1.1

ม.2/1   ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน

ม.2/2   ใช้ทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ม.2/3   มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

มาตรฐาน ง2.1

ม.2/1   อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี

ม.2/2   สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยี  อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด   เป็นภาพร่าง ๓  มิติหรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่ การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ การรายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ

ม.2/3   มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง

ม.2/4   เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต   สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร  หรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ง4.1

ม.2/1   อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

ม.2/2   ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

ม.2/3   มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มาตรฐาน ง1.1

ม.3/1   อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ม.3/2   ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ม.3/3   อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะ การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ง2.1

ม.3/1   อธิบายระดับของเทคโนโลยี

ม.3/2   สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตาม กระบวนการเทคโนโลยี อย่าง ปลอดภัย   ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล

มาตรฐาน ง4.1

ม.3/1   อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย

ม.3/2   วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

ม.3/3   ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง

 

DOWNLOAD

Print Friendly, PDF & Email