คอมพ์ ม.3 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

วิชาคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


 

คะแนนเก็บในหน่วย     30 คะแนน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์ 

ม.3/2   เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาในหน่วย 

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • เรื่องที่ 1 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
  • เรื่องที่ 2 HTML และ JavaScript
  • เรื่องที่ 3 Macromedia Flash Professional
  • ใบงาน / กิจกรรม
  • แบบทดสอบหลังเรียน

กิจกรรม 

  1. ใบงานที่ 3 เรื่อง หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม (10 คะแนน)
  2. ให้นักเรียนกลุ่มละ 3 คน สร้างโปรแกรมที่มีเทคโนโลยรสารสนเทศ มากลุ่มละ 1 โปรแกรม  (20 คะแนน)
Print Friendly, PDF & Email