คลังแบบทดสอบ

คลังแบบทดสอบระบบสุ่มตรวจอัตโนมัติ เกณฑ์การผ่าน ร้อยละ 80 ให้ทำกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะผ่าน หากผ่านระบบจะส่งข้อมูลมายังครูผู้สอนอัตโนมัติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชา วิทยาการคำนวณ
1. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบ
2. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ
3. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ
4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
วิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา วิทยาการคำนวณ
1. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ
2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ค้นหาจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
วิชา การงานอาชีพ
ประถมศึกษาปีที่ 3
วิชา วิทยาการคำนวณ
1. แสดงอัลกอริทึมในการทํางานหรือ การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ
2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
4. รวบรวม ประมวลผล และนําเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เสริม
วิชา การงานอาชีพ
ประถมศึกษาปีที่ 4
วิชา วิทยาการคำนวณ
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไข
3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ ไม่เหมาะสม
วิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชา วิทยาการคำนวณ
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา อย่างง่าย
2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผล เชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไข
3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร และทํางานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
วิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชา วิทยาการคำนวณ
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะการอธิบายและออกแบบิธีการแก้ปัญหาที่พบใน ชีวิตประจำวัน
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหา ข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไข
3. ใช้อินเทอร์เน็ตในกรค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
วิชา การงานอาชีพ

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

วิชาวิทยาการคำนวน
1. แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบ
2. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ
3. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ
4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
วิชาวิทยาการคำนวน 
1. แสดงลําดับขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ
2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
3. ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ค้นหาจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติ ตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแล รักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
วิชาวิทยาการคำนวณ
1. แสดงอัลกอริทึมในการทํางานหรือ การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ
2. เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
4. รวบรวม ประมวลผล และนําเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เสริม

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาวิทยาการคำนวน 
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไข
3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจ สิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ ไม่เหมาะสม
วิชาวิทยาการคำนวน
1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา อย่างง่าย
2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผล เชิงตรรกะอย่างง่าย ตรวจหาข้อผิดพลาด และแก้ไข
3. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร และทํางานร่วมกัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. รวบรวม ประเมิน นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ บนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาทเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
 
Print Friendly, PDF & Email