แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น ป.5

photoshop

เม่ื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น  แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

    โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 จัดว่าเป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ภาพ และตกแต่งภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือที่พร้อมต่อการทำงาน ทำให้นักกราฟิกส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพกราฟิก

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง แนะนำโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น

1. ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop

 1.  ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop
  • ตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ
  • ตัดต่อภาพบางส่วน หรือที่เรียกว่า crop ภาพ
  • เปลี่ยนแปลงสีของภาพ จากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้
  • สามารถลากเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสร้างภาพได้อย่างอิสระ
  • มีการแบ่งชั้นของภาพเป็น Layer สามารถเคลื่อนย้ายภาพได้เป็นอิสระต่อกัน
  • การทำ cloning ภาพ หรือการทำภาพซ้ำในรูปภาพเดียวกัน
  • เพิ่มเติมข้อความ ใส่ effect ของข้อความได้
  • Brush หรือแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรูปแบบสำเร็จรูปในการสร้างภาพได้และอื่นๆ อีกมากมาย

2. การเข้าสู่โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

เริ่มเข้าสู่โปรแกรมโดยเริ่มต้นจาก (1) ไปที่ ปุ่ม start -> (2) เลือก All program -> (3) เลือกโฟลเดอร์ Adobe master collection cs6 -> (4) เลือก Adobe Photoshop CS 6 ดังรูป

3. การสร้างงานใหม่

ในกรณีที่ต้องการสร้างรูปภาพขึ้นใหม่เอง เช่น การใช้เครื่องมือวาดภาพแบบต่าง ๆ ใน Adobe Photoshop จะให้กำหนดขนาดของพื้นทีในการสร้างงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ เราสามารถสร้างงานใหม่และกำหนดขนาด Working Area ได้โดยให้ปฏิบัติดังนี้

 1. คลิกเมนู File > New จะปรากฏวินโดว์ New ขึ้นมา

 2. จากรูปมีการกำหนดค่าต่างๆมากมาย ดังรูป

    • ช่อง Name คือการกำหนดชื่อของชิ้นงาน
            • ช่อง Preset คือ ชนิดของงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ให้แล้ว มีให้เลือกมากมาย เช่น Web , Photo ,U.S.paper , international paper
            • ช่อง size จะสัมพันธ์กับช่อง Preset คือ ขนาดของงานแต่ละชนิด เช่น ค่า Preset เป็น International paper ช่อง Size ก็จะมีตัวเลือก คือ A4 , A3 , A2 ,A1 และอื่นๆ
            • ช่อง width คือขนาดความกว้างของชิ้นงาน หากต้องการกำหนดเอง มีหน่วนให้เลือก 7 ชนิด
            • ช่อง Hight คือขนาดความสูงของชิ้นงาน 
            • ช่อง Resolution คือ ความละเอียดของงาน มีหน่วยเป็น Pixelต่อนิ้ว และ Pixel ต่อเซนติเมตร
            • ช่อง Color mode คือชนิดของพื้นที่สีในการทำงาน มีให้เลือกหลากหลาย เช่น RGB , CMYK และมีค่าความละเอียดให้เลือกเป็น bit
            • ช่อง Background Contents คือเลือกชนิดของ พื้นหลังงาน มี 3 แบบ คือ แบบขาว แบบสี และแบบโปร่งใส

เมื่อทำการกำหนดขนาดของงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิปปุ่ม OK เพื่อทำการเปิดพื้นที่การทำงานดังตัวอย่างภาพ เปิดพื้นที่งานขนาด A4 พื้นหลัง สีขาว ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม Cancel

4. การเปิดไฟล์ภาพ

 1.   คลิกเมนู File > Open จะปรากฏวินโดว์ Open ขึ้นมา
 1. เลือก Drive หรือโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพไว้
 2. คลิกเลือกไฟล์รูปภาพ
 3. คลิกปุ่ม Open เพื่อเปิดไฟล์ภาพ

5. การบันทึกงานที่สร้าง

 เมื่อปรับรูปภาพเป็นที่พอใจแล้ว สามารถบันทึกงานไว้เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขครั้งต่อไปได้โดยการบันทึกไฟล์ลงในเครื่องเพื่อใช้งานในโอกาสต่อไป

      1. คลิกคำสั่ง File > Save As

2. เลือก Drive ที่เราต้องการจัดเก็บ

        3. พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บ

        4. คลิกเลือกชนิดของไฟล์ (เลือก JPG สำหรับบันทึกภาพนิ่งทั่วไป ใช้อัพโหลดขึ้นเว็บได้ , นามสกุล .psd สำหรับไฟล์ photoshop ที่นำไปแก้ไขภายหลังได้)

        5. คลิก Save

        6. ระบุคุณภาพความคมชัดของงาน (ค่ายิ่งมากคุณภาพก็ยิ่งสูง)

        7. คลิก OK

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

บทที่ 4 : โปรแกรม Photoshop CS6. กฤติยา พลหาญ. เข้าถึงได้จาก http://www.krukikz.com/4-photoshop-cs6 เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com