No Image

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

31 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

นักเรียนเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย การศึกษาพุทธประวัติทำให้ทราบเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในฐานะชาวพุทธ

การพัฒนาโปรแกรมฝึกพิมพ์

30 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การหาตัวอักษรบนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์มักเป็นปัญหาของผู้ที่ยังใช้คีย์บอร์ดไม่คล่องการเล่นเกมฝึกพิมพ์สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เกมฝึกพิมพ์ทำได้หลายวิธี สำหรับวิธีการง่าย ๆ อาจให้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอักษรขึ้นมา แล้วให้ผู้ใช้ลองพิมพ์ตัวอักษรเข้าไป

สัดส่วน

30 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การวาดภาพต้องให้ภาพมีขนาดและความสัมพันธ์กันอย่างพอดีจึงเรียกว่า การวาดสัดส่วน

การพัฒนาโปรแกรม

29 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จะต้องมีการออกแบบเกม ออกแบบเนื้อเรื่องและเขียนโปรแกรม โดยเกมส่วนใหญ่มักจะมีการสุ่มภาพ หรือสุ่มตัวละครต่าง ๆ แล้วนำมาแสดงเป็นแอนิเมชัน เช่น การแสดงตัวละครแล้วเปลี่ยนภาพของตัวละครเป็นรูปร่างต่าง ๆ หรือการสุ่มตัวเลขแล้วมีการแสดงผลต่าง ๆ

No Image

การเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่แบบมีเงื่อนไข

28 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ศึกษาการเขียนโปรแกรม และเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน โดยการเคลื่อนที่นั้นสามารถกำหนดจำนวนก้าวหรือขั้นตอนของการเคลื่อนที่ได้แล้วใช้ตัวแปรในการเปลี่ยนจำนวนขั้น โดยมีการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าชนขอบของเวทีให้ตัวละครสะท้อนกลับแล้วเดินหน้าต่อ โดยทำซ้ำไปเรื่อย ๆ

No Image

การเขียนโปรแกรมตัวละครเปลี่ยนท่าทาง

27 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

ตัวละครหรือสไปรต์ของโปรแกรม Scratch สามารถเปลี่ยนภาพได้โดยใช้การเปลี่ยนคอสตูมหรือลักษณะของตัวละคร สำหรับตัวละครของโปรแกรมเราสามารถวาดขึ้นมาเองหรือนำรูปแบบที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้

No Image

การเขียนโปรแกรมหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

26 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) นั้น สามารถหาค่าตัวเลขที่หารจำนวนเต็มทั้งสองค่าได้ลงตัวอาจใช้วิธีการวนซ้ำไปเรื่อย ๆ แล้วลดค่าตัวหารขึ้นจนพบค่าที่หารแล้วเหลือเศษเป็นศูนย์หรือหารได้ลงตัวแล้วนำค่าทั้งหมดมาหารตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข

25 กันยายน 2021 ครูออฟ 0

การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข ถ้าต้องการหาค่าผลรวมตัวเลข 10 จำนวน จะต้องวนซ้ำ 10 ครั้ง โดยมีตัวแปรสำหรับนับการวนซ้ำและกำหนดจำนวนครั้งของการวนซ้ำได้ และสามารถนำมาใช้สำหรับ ทำซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนดได้ทันที