No Image

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

7 พฤศจิกายน 2021 ครูออฟ 0

พุทธสาวกที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีควรได้รับการยกย่อง และนำมาเป็นแบบอย่าง    ชาดก เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ซึ่งให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้  พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นบุคคลที่นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ  ควรค่าแก่การยกย่องและนำมาเป็นแบบอย่าง

No Image

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และศาสนาที่ตนนับถือ

31 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก การศึกษาพุทธประวัติจะทำให้ได้แบบอย่างที่ดีของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ศาสนาทุกศาสนามีศาสดาเป็นผู้เผยแผ่ศาสนา การศึกษาประวัติของศาสดาของศาสนาต่าง ๆจะทำให้เข้าใจความเป็นมาของแต่ละศาสนามากยิ่งขึ้น

No Image

การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

9 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมาย ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น สามารถค้นหาข้อมูล  ได้อย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนความคิดทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน  ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ จนเกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นอีกมากมาย เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์

Excel คืออะไร

27 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

Microsoft Excel ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของตาราง ที่มีความสามารถในการคำนวณและสร้างกราฟจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันได้พัฒนามาถึงรุ่นที่มีชื่อเรียกว่า Microsoft Excel 2010 ที่พัฒนารูปลักษณ์ของหน้าตาและการใช้งานโปรแกรมให้ดูง่าย โดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ป.5

27 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

มนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การสื่อสารที่สร้างสรรค์ และการพูดจากันด้วยเหตุผล จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

No Image

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน มีอยู่ 4 ประการ ครอบคลุม 1. ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 2.ใช้อำนาจและอารมณ์ในการตัดสินปัญหา 3.ไม่ปรับความเข้าใจกัน 4.ใช้คำพูดหยาบคาย ทำร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้าม

No Image

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน มี 3 ประการ ครอบคลุม 1.แก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง มีเหตุผล รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง 2. สื่อสารที่สร้างสรรค์ ใช้คำพูดสุภาพ กล่าวคำขอโทษเมื่อตนเองผิด 3. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้หลักประชาธิปไตยในการตัดสินปัญหา

No Image

สาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

สาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน มี 4 สาเหตุครอบคลุม 1.การเข้าใจผิดและไม่พูดคุยกัน 2.มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 3.เล่นรุนแรงจนอีกฝ่ายเจ็บแล้วไม่ขอโทษ 4.ถูกเพื่อนรังแก

No Image

สาเหตุการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในครอบครัว ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

สาเหตุของความขัดแย้งในครอบครับ มี 4 สาเหตุ ครอบคลุม 1.พูดจาหยาบคายต่อกัน 2.ทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว 3.ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 4.ไม่พูดคุย ต่างคนต่างอยู่

No Image

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
เพศชาย มีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลำตัว เสียงแตกแหบห้าว น้ำหนัก ส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพศหญิง มีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลำตัว หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น เริ่มมีประจำเดือน
การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย มีความวิตกกังวล และมีความสนใจเรื่องเพศ ปฏิบัติตนตามเพื่อน
ต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม และเพื่อนสนิทที่รู้ใจ คอยปรึกษาและแก้ปัญหา