No Image

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

7 พฤศจิกายน 2021 ครูออฟ 0

พระอุรุเวลกัสสปะ เป็นสาวกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีบริวารมาก และช่วยในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ชาดกเป็นนิทานทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีต มีข้อคิดสอนใจ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นบุคคลที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

No Image

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

31 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

นักเรียนเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนทำความดีตามหลักธรรมส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุข พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา การแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนมีหลักธรรมที่ใช้สำหรับการดำเนินชีวิต

การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์

15 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อที่ต้องการ เมื่อพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนด อาจใช้วิธีการจดบันทึก ถ่ายภาพ หรือบันทึกเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ การรวบรวมข้อมูล  มีความสำคัญ ทำให้ข้อมูลที่ได้เป็นระบบมากขึ้น การรวบรวมข้อมูลที่ดีควรปฏิบัติตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลนี้อาจใช้วิธีเปรียบเทียบ เรียงลำดับ จัดกลุ่ม   ถ้ามีข้อมูลหลายประเภทอาจนำข้อมูลประเภทเดียวกันจัดไว้กลุ่มเดียวกัน ถ้ามีข้อมูลในลักษณะตัวเลข  อาจใช้ตัวเลขเรียงลำดับของข้อมูล เพื่อให้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย     การนำเสนอข้อมูลสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ หลายลักษณะ เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูล ที่ได้มาจะต้องประมวลผล และเลือกวิธีการนำเสนอให้เหมาะสม การออกแบบรูปแบบการนำเสนอข้อมูล อาจจะใช้วิธีการบอกเล่า ทำเอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานและเทคโนโลยีที่มี ซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอน และนำคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้มากมาย ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานเอกสาร สร้างแบบสอบถาม และเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ดในการแก้ปัญหา ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคิดคำนวณ ใช้สร้างตาราง สร้างกราฟและแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศเอกซ์เซล การใช้คอมพิวเตอร์ควรใช้อย่างเหมาะสม เพราะหากใช้งานไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบที่ไม่ดี ในด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านค่าใช้จ่าย

ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต ป.4

18 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ไม่ควรสร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น ควรสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้จักกาลเทศะ และไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตเป็นของส่วนรวม ทุกคนควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการให้ถูกต้องและเหมาะสม

บริการของ Google

บริการของ Google ป.4

18 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

บริการของ Google เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสาร การใช้งานด้านการศึกษา แต่ควรใช้งานให้เหมาะสม เพื่อจะได้ไม่เกิดโทษตามมา

ยูทูบ (Youtube) ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

ยูทูบเป็นบริการสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ควรเลือกรับชมสื่อที่เหมาะสม และไม่แสดงความคิดเห็นที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย

บริการบนอินเทอร์เน็ต (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการการเขียนจดหมายทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถแนบไฟล์อื่น ๆ ไปกับจดหมายได้ เป็นการส่งต่อข้อมูลระหว่างบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยเลือกเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย

การค้นหาข้อมูลที่สนใจ ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ จะต้องนำเนื้อหามาพิจารณา เปรียบเทียบ เลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยพิจารณาจากประเภทของเว็บไซต์ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ต ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำได้โดยการสืบค้นผ่านเว็บไซต์สำหรับสืบค้นการใช้คำที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ พิจารณา เปรียบเทียบข้อมูล แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันในการนำข้อมูลมาใช้

การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต ป.4

17 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาได้จากคำหรือข้อความที่ต้องการหา หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบภาพที่ตรงตามความต้องการ พิจารณา เปรียบเทียบภาพของเนื้อหาที่ได้จากการสืบค้น แล้วเลือกภาพที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับข้อมูลมาใช้