การประดิษฐ์ของเล่น

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ที่บ้านของนักเรียนมีของเล่นอะไรบ้าง ของเล่นแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่ หากนําราคาของเล่นทุกชิ้นในบ้านของนักเรียนมารวมกันทั้งหมดจะมีราคาเท่าไหร่ ของเล่นแต่ละชิ้นมักจะมีราคาแพง หากนําราคาทุกชิ้นมารวมกันจะพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนเสียเงินไปจํานวนมากกับการซื้อของเล่น หน้าที่ของนักเรียน คือควรช่วยพ่อแม่แบ่งเบ [ อ่านต่อ ]

วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ในท้องถิ่นของนักเรียนมีวัสดุอะไรบ้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติ นักเรียนคิดว่ากระดาษเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์ ในอดีตกระดาษเป็นวัสดุธรรมชาติ เพราะทํามาจากต้นไม้เท่านั้น แต่ปัจจุบัน กระดาษเป็นวัสดุสังเคราะห์ เพราะทํามาจากต้นไม้เพียงร้อยละ 70-95 แล้วแต่ชนิดของกระดาษ และมีการเติมสาร เช่น ผง [ อ่านต่อ ]

กระบวนการทำงานประดิษฐ์

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ความคิดสร้างสรรค์มีความสําคัญในการทํางานประดิษฐ์อย่างไร ความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการทํางาน เพราะจะช่วยให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาแปลกใหม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลงานที่ดีขึ้นส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางสมองและสามารถรับมือกับสถานกรณ์ต่างๆ ได้ดีอีกด้วย ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดของสมอ [ อ่านต่อ ]

การดูแลแปลงเพาะกล้า

17 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

เพราะเหตุใดเราจึงต้องดูแลแปลงเพาะกล้า นอกเหนือจากการรดนํ้าต้นไม้และการกําจัดวัชพืช ยังมีวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้า เช่น การพรวนดิน การใส่ปุ๋ย

การเพาะเมล็ด

9 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ก่อนจะทําการเพาะเมล็ด นักเรียนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ดก่อน ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ วัสดุปลูก ภาชนะปลูกและแปลงปลูก และเครื่องมืองานเกษตร ทั้งนี้นักเรียนต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให์เหมาะสมกับวิธีการเพาะเมล็ด การเพาะเมล็ดมีหลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ดในภาชนะ การเพาะเมล็ดในกระบะเพา [ อ่านต่อ ]

พันธุ์พืชที่ควรรู้จัก

9 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

พันธุ์พืช คืออะไร และพันธุ์พืชที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง พืชไร่ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ด้วย เช่น พืชนํ้ามัน พืชเส้นใย พืชหัวพืชสวน สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ เช่น สมุนไพร เป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ส่วนต่างๆ หรือสกัดเอาสารเคมีมาใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วย

เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

7 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้อของมาประกอบอาหารนักเรียนจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอย่างไรกับอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก 1. นักเรียนชอบรับประทานผักหรือไม่2. ผักที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง3. นักเรียนช่วยคุณพ่อคุณแม่เตรียมผักอย่างไร