การแก้ปัญหาอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างง่าย

17 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนจะต้องเจอปัญหามากมาย ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามสถานการณ์ เมื่อเจอปัญหาทุกคนย่อมต้องหาทางแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จ ซึ่งการใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และประหยัดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

17 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ในการเขียนโปรแกรมมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ
ทั้งการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง และการเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งของภาษาโปรแกรม
ตามที่ออกแบบไว้ โดยทุกครั้งก่อนการเขียนโปรแกรมจะต้องมีการออกแบบการทำงานของโปรแกรม
ให้เป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้การเขียนโปรแกรมทำงานได้อย่างเป็นลำดับ อีกทั้งยังใช้ในการตรวจสอบ
และแก้ไขความผิดพลาดหากโปรแกรมทำงานผิดพลาด ทั้งนี้สามารถฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://code.org และ https://scratch.mit.edu หรือโปรแกรม Scratch 2.0 มาติดตั้งไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบถาวรก็ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

17 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ในการทำงานบางอย่างในชีวิตประจำวันอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และลดเวลาในการทำงานลงได้ อีกทั้งยังมีความถูกต้องแม่นยำ เช่น การพิมพ์รายงาน การวาดภาพ การจัดการไฟล์งานต่าง ๆ และการนำเสนองาน ซึ่งสามารถนำซอฟต์แวร์ โปรแกรมระบายสี โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ เข้ามาช่วยในการทำงานได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

17 ตุลาคม 2021 ครูออฟ 0

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีกับสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในการใช้นั้น ผู้ใช้จะต้องใช้อย่างปลอดภัย โดยต้องคำนึงถึงอันตรายจากการใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และการใช้งานบางอย่างอาจต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น ผู้ใช้ต้องใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้นานมากขึ้น

การค้นพบปัญหา ป.2

27 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละคนจะพบปัญหามากมาย ซึ่งในแต่ละปัญหาที่พบนั้นอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เช่น การลืมสิ่งของที่จะนำไปโรงเรียน การค้นพบปัญหานั้นจะช่วยให้เราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้สำเร็จ

การกวาดบ้าน ป.2

20 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

พื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เราต้องเดิน อาจมีสิ่งสกปรกและเป็นที่อยู่ของแมลง ดังนั้นเราจึงต้องกวาดบ้านทุกวัน

ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ป.2

20 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกัน

หน่วยที่ 1 งานบ้าน  ป.2

19 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้าน  ทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านมีความสุข   การทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกัน พื้นบ้านมีหลายประเภทเราต้องกวาดบ้านทุกวัน และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน การช่วยพ่อแม่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการทำงานบ้านและฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่

บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน ป.2

19 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

    บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่    ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความสุข

หน่วยที่ 1 งานบ้าน ป.2

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้าน ทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านมีความสุขการทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกันพื้นบ้านมีหลายประเภทเราต้องกวาดบ้านทุกวัน และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและแรงงานการช่วยพ่อแม่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร เป็นการแบ่งเบา ภาระหน้าที่ในการทำงานบ้านและฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่